Jon venos riebalų nuostoliai, Posts navigation

Drabužių dydis ir svorio netekimas

Tipikiausias i dien tono paveikslas - rusas komunistas A. Patikslinimas Pirmojoje ms serijos knygoje - V. Vynino "iaurs eskizuose" apmaudiai liko nepaymti kai kurie duomenys: 1 ir 4 virelyje - Adolfo Iniros, Lietuvos karininko, m. Danilauskait V. Sumuta prie Stalingrado, angl ir amerikiei kasdien bombarduojama, vokiei armija palo ir visu ryt frontu trauksi atgal. Birelio mnes apie Panev pasigirdo artjanio fronto armot gaudimas. Bolevik lktuvai kelet kart bombardavo miest. Vokieiai nerimavo. Bijodami eksces, jie ramino gyventojus paadais, ragino remti Vermacht, sakydami, kad jis jokiu bdu neatiduosis Lietuvos bolevikams.

Besiartinantis frontas ir bolevikai gyventojams kl nerim. Prisimin metus, mons susirpino, kas bus?

The Great Gildersleeve: Iron Reindeer / Christmas Gift for McGee / Leroy's Big Dog

Maskvos radijas auk: "Mirtis vokikiems okupantams ir j pakalikams! Frontui besiartinant prie Vilniaus, sujudo, subruzdo visa Lietuva, nes baisus, negailestingas ir iaurus okupantas atsistojo ant Lietuvos slenksio. Visais keliais veimais, dviraiais vaiuoti ar psti mons kaip nuo maro ar dar baisesns Dievo rykts pasipyl Vakarus. Kur jie bgo, kas j lauk, niekas neinojo, bet visi jaut, kad Lietuv slenka baisus raudonasis siaubas.

Frontas artjo prie Panevio. Mieste vokiei skaiius sumajo. Ivar rus karo belaisvius, i kaljimo suimtuosius. Vienus paleido, kitus ive u miesto suaud. Kaljimas liko tuias ir atlapas. Mieste pasilikti buvo pavojinga. Su eima ivykau u dvideimt kilometr kaim pas gimines.

svorio netekimas jaunesnis

Pavakary baisus trenksmas sukrt em - paskutinieji vokiei kariuomens daliniai Pajuostje susprogdino aerodrom ir poeminius skysto kuro sandlius. Nakt dang nuviet gaisro pavaist - liepsnojo vokiei padegti Panevio malnai.

Matsi gaisrai rytuose, kur frontas gaud, matsi vakaruose, kur vokieiai trauksi. Deg Lietuvos miestai, plekjo kaimai. Liepos mnesio 21 dien vokieiai paliko miest pustut, be valdios. Kit dien anksti ryt dmuose paskendus Panev, aukdami "ura", sumarmjo bolevikai, pasipuo blyno didumo antpeiais, tituluoti car armijos kariniais laipsniais. Kiek didvyrikumo, narsumo ir sumanumo parodyta tuiam miestui uimti! Kruvinos kautyns, kuri niekas nemat ir negirdjo, vykusios dl kiekvieno namo.

Uploaded by

Nesamas vokiei garnizonas, suprantama, buvs negailestingai sunaikintas. Bolevikams nelaisv patek tkstaniai vokiei ir nesuskaitomi kiekiai trofj.

Liepa rytinei Lietuvai - istorinis mnuo, atnes kani, paeminimo ir ilg sunki rus okupacij. Ikilo baisus ir neaikus ateities vaizdas. Nusimin miestieiai ir kaim kininkai jaut, kad okupacija bsianti labai sunki, nes tokios daugybs okupant Lietuva dar nebuvo regjusi. Bolevik kariuomens pritvino miestai, kaimai ir laukai. Paskui front versi ibadjusi kolchoznink, visoki valkat ir vagi gaujos.

5 svorio metimo etapai

I seno rusams savoje tvikje gyventi nemiela. Jie visuomet versi tolyn nuo gimtins, jon venos riebalų nuostoliai savj. Kaip paukius instinktas veria ruden skristi kitus kratus, panai galyb, paveldta i protvi klajokliko gyvenimo, stumia rusus i nam bastytis.

Savo tvikse jiems neramu, nemiela. Bolevikams panaikinus nuosavyb, sigaljus badui ir nepritekliams, klajoklik gyvenim versi visi, iekodami isigelbjimo nuo mirties.

Jie trauk paskui ygiuojani armij, amerikiei aprpint ginklais, maisto produktais ir kitokiomis grybmis. Be to, pasklidusi inia apie sot Pabaltijo krat gyvenim viliojo juos Lietuv. Amerikiei paalpa daug rus gyventoj igelbjo nuo mirties, o bolevikus nuo praties.

Bolevikinei valdiai buvo nesunku sudaryti toki armij, nes "tuonkos" galyb buvo didesn u mobilizacijos statymus ir taisykles. Bolevikai mgsta, kad jiems sibrovus gyventojai mutsi, pjautsi, skerstsi, vadinasi - kelt revoliucij.

Lietuvoje to nebuvo. Komunistai ryosi krato ramyb sudrumsti ir susidaryti pretekst mones naikinti. K a r i u o m e n s daliniai a p s u p d a v o kaim a r b a itis apylink ir isivarydavo sugautus vyrus. Nuo tokios mediokls mons bgo mikus, lindo slptuves. Nerad vyr, rusai mu moteris, senius ir vaikus, suimdavo pasiturinius gyventojus. Ibg mikus, vyrai namo nebegro. Susibr apsiginkluodavo, pasiry veriau ti, negu eiti neinia u k kariauti.

Much more than documents.

Ir taip jau met ruden apie Panev buvo pilni mikai vyr, pabgusi nuo rusikos tironijos. Vokieiai labai gerai mokjo kurstyti vien taut prie kit, kad nukreipt dmes nuo savo ksl ir darom skriaud. Lietuvos savisaugos dalinius sisdavo Ukrain, Lenkij, o Lietuv atgabendavo ukrainiei, latvi. Mat kitatautis visada paklusnesnis, kai norima prie gyventojus pavartoti baudiamsias priemones arba paplikauti.

Taut ir nepatikim asmen naikinimo procesas vyksta skmingiau, kuomet pasjama neapykantos skla.

Bronius Antanaitis ŽODŽIAI IŠ PRAGARO

Toje srityje pirmenyb tenka bolevikams. Turdami daugiamet prityrim ir ant kit taut Kaukazo, Vidurins Azijos kailio ibandyt praktik, jie elgsi gudriau u vokieius. I Kremliaus Vilni atvyko prityrs sadistas Suslovas.

Jo specialyb - sukelti krate "revoliucij", o kuomet ji nebereikalinga skmingai numalinti. Sugr metais lietuvi naikinimo procesui paspartinti jas papild paia bjauriausia priemone. Visame krate pristeig naikinamj bri istrebitelnyje asti. Stojanius tas bandas atleido nuo karins prievols ir leido laisvai plikauti. Taip i tautikai nesusipratusi ir asociali gaival susidar legalizuoti plik breliai, kuriuos mons vadino "strebitliais", "strebais", "skrebais" ir panaiai.

Tarp mikini ir streb vyko iaurios, taut naikinanios skerdyns. Strebai talkindavo rusams operacijose prie mikinius, o jon venos riebalų nuostoliai naktimis upuldinjo strebus ir j pakalikus. Prie bolevikus sukilo visas kratas. Pilni mikai ginkluot vyr lauk, kada didiosios valstybs sakys rusams kraustytis i Pabaltijo ir leisti lietuviams, latviams ir estams atstatyti nepriklausomas valstybes. Tuomet niekas netikjo, kad sunaikinus hitlerizm bus paliktas siausti jon venos riebalų nuostoliai vl pasauliui grmoti bolevizmas.

Manyta, jog Antrasis pasaulinis karas likt beprasmikas, jei ir ateityje pasaulinio viepatavimo avantiristai kankint maas tautas. Tikta, jog dl teisingumo bus pareikalauta, kad rusai palikt Pabaltij taip, kaip buvo priversti isinedinti i Triesto ir Danijos sal. Jon venos riebalų nuostoliai keliolikai dien po bolevik atsikraustymo, mieste 7 pasirod komunistai, karo pradioje pabg Rusij. Tuojau pradtas organizuoti administracinis aparatas. Ilipdyti skelbimai ragino visus tarnautojus grti darbovietes ir usiregistruoti.

Pradios mokykl inspekcijoje sikr miesto liaudies vietimo skyrius, kur registravo mokytojus.

kaip senas vyras gali numesti svorio

Usiregistravome abu su mona. Artinosi mokslo met pradia. Gavau vietimo skyriaus sakym, kad esu atleistas i mokyklos vedjo pareig ir skiriamas kit mokykl mokytoju. Reikjo grti miest perduoti mokyklos turt.

t3 arba t4 riebalų nuostoliams

Mieste kariuomens - itisa marmalyn. Visos mokyklos ir didesni namai paversti karo ligoninmis. Mokyklos sukimtos privaius pabgli namus. Tada jiems buvo grietai draudiama vieai keiktis ir plstis. Kad ir alkani, bet nepuldavo pigi maisto produkt pirktis. Vaidavo visko pertekusius. Dabar i karto parod tikr veid.

numesti svorio ttc

Vagysts, paleistuvyst, spekuliacija, chamikumas prasiver begdiku nuogumu. Turguje kareiviai pardavinjo nauj grai mokykl ilupintas dur ir lang rankenas, spynas, prausykl veidrodius ir kitokius daiktus. Bitynuose dien iaudais aviliuose degino bites ir pl med. Tai en, tai ten pasigirdo naktiniai apiplimai.

Mokyklose darbas buvo labai sunkus. Po pamok mokytojus varinjo i vieno susirinkimo kit klausyti visoki instrukcij ir paskait apie vaik komunistin aukljim. Nebuvo vadovli, trko raomosios mediagos. I Rusijos gr pabgliai buvo netek met bolevikinio karingumo. Prisiragav raudonojo "rojaus" pyrag, dabar laiksi pasyviai.

Kai kurie aktyvesnius vietinius prilaikydavo sakydami: "Nepulkte per smarkiai, nes dar visko galime sulaukti". Patikimesniems pasipasakodavo Rusijoje matytas ir patirtas baisybes.

I rus ekist sudarytas dvilypis miesto ir apskrities valstybs saugumas, sutrumpintai vadinamas rusikais inicialais irpradjo savo veikl.

Per laikraius ir agitatorius pradta valymo k a m p a n i j a.

Svarbi informacija