Vida divina numesti svorio,

Rouault ir P.

POEZIJAI APGINTI

Picasso, net ne M. Chagallo plg. Tačiau visa tai išaiškinti, pagrįsti, apibūdinti galima tik išsamia nūdienės poezijos interpretacija. Tuo tarpu tokios interpretacijos mums kaip tik ir stinga. Todėl ne vienam susidaro įspūdis, esą mūsų dienų poezija yra atsaji, uždara hermetinėsuraizgyta, paisanti mados snobinėmįslinga savo vaizdais, reikalinga atspėti ir t. Jonas Grinius, Veidai ir problemos, II, p.

Galimas daiktas, kad ne vienas šios poezijos kūrinėlis toks iš tikrųjų ir yra. Jono Griniaus žodžiais tariant, raizgalynių plg. Bet perregima naivybė ir neperregima raizgalynė stovi toje pačioje meninės vertės plotmėje. Be to, kaip savo metu yra į tai nurodęs A. Dambrauskas-Jakštas, genijus gali parašyti ir niekalų; tik eiliakalys negali parašyti genialių dalykų.

Interpretacija tuo ir skiriasi nuo recenzijos, kad ji stengiasi apibūdinti tiek atskirą kūrėją, tiek to ar kito meto poeziją ne pagal niekalus, o pagal geriausiai vykusius kūrinius.

vida divina numesti svorio sa svorio

Nes tik šiuose - ne niekaluose - atsiskleidžia tiek asmens, tiek istorinio tarpsnio dvasinė sankloda. Gal dar ne mūsų literatūroje, gal dar tik kitų tautų.

Account Options

Kiekvienas stilius turi savo augimo laiką, kol suklesti. Pataikavimas madai arba snobizmas yra visados buvęs meno mirtis. Tačiau jis yra neišravėjamas kaip ir kiekviena piktžolė.

Švabijos Gmiundas, Juro įtarimus-kaltinimus prof. Maceina atsakė ilgu be in-terlinijų 12 puslapių, galima sakyti, nebe laišku, bet traktatu, nesiteisindamas, vien tik nurodydamas faktus ir piešdamas kultūros bei visuomenės gyvenimo vaizdą, palikdamas sprendimą pasidaryti pačiam prel. Neįmanoma padaryti šio laiško san-traukėlės-toks jis kondensuotas.

Argi anos visos dedikacijos šimtmečio karaliams, kunigaikščiams, vyskupams nėra feodalinis snobizmas? Bet kuri mūsų būsena, net pilna kančios bei tragikos, virsta galų gale mada, ir kas reikalauja ja sekti, yra snobas, net jei jo reikalavimas ir liestų labai kilnią idėją.

Nes mūsų poezija yra peikiama ne tik formos atžvilgiu raizgalynėbet ir turinio atžvilgiu idėjiškai impotenti. Nuostabu, kad abu priekaištai kyla iš to paties šaltinio: iš stokos interpretacijos, vadinasi, gilesnio žvilgio į poezijos esmę bei paskirtį. Kairys vadina mūsų tremties poeziją ryšium su Maironiu. Maironio-poeto ne žmogaus ar kunigo!

Atsiliepimai

Jis ją išgydė nuo tautinės mažakraujystės! Maironis, ne kas kitas, įpūtė jaunimui laisvės troškulį, uždegė tautą pasitikėjimu savo jėgomis, įliepsnojo prigesusį tautos laužą naujo ir laisvo gyvenimo viltimi. Maironis savo poezija sužadino meilę savajam kraštui, kaip niekas prieš jį. Jis prikėlė iš miego tautos savimi pasididžiavimą, praeities garbę. Jo poezija ir dainos žavėjo ir šaukė visus pabusti, atgimti, pakilti į šviesą ir laisvę.

vida divina numesti svorio kasandros svorio metimas

Tūkstančiai savanorių padėjo žagres riebalai eiti svorio paėmę ginklus stojo kovon už savo valstybės idealą Ir visa tai padarė Maironis. Vienas žmogus prabilo, ir visa tauta sukluso". Būtų neprasminga vesti ginčą šiuo klausimu. Tad Maironio akivaizdoje A.

vida divina numesti svorio riebalų degintojas English

Ar iš visų poetų, o jų išeivijoje priskaitoma ikiatsiras bent vienas, kuris paliudys dabartį nauja giesme savo broliams, kaip uždainavo Maironis? Ar bent vienas duos naują šūkį ir idėją šiam laikmečiui, kaip Maironis davė anam?. Ar dabarties poetai atras idealą ir prasmę šių dienų Lietuvai, kaip atrado Maironis tada? Daug knygų išleidžiame, kasmet pasirodo nemaža poezijos rinkinių, pralenkiančių vienas kitą gražiom iliustracijom.

Taigi kūrybinė potencija pasigėrėtina.

LITERATŪRINĖS INTERPRETACIJOS

Bet ar kūrybinė potencija išteisins idėjinę impotenciją, leiskite paklausti viešai? Ir štai šia idėjine prasme kaip tik nusikalstą mūsų poetai tremtyje. Ką jie veikia, A. Kairys nepasako. Trumpai tariant, jie esą idėjiniai impotentai Kai prieš erius metus dr.

LITERATŪRINĖS KRITIKOS PRASMĖ

Paaiškindamas, kodėl renkasi šį apibūdinimą ir kokia prasme reiktų jį suprasti, J. Bet ano meto poetui nerūpėjo specialiau leistis į minties gelmes. Griežčiau tariant, jiems to ir nereikėjo. Pačios bendrosios tautinio atgimimo idėjos buvo iškilusios lygiai visuose. Pakako anuometiniam poetui suteikti šioms idėjoms tik gražią ir tuo pačiu sugestyvią išraišką.

Bet koks minties subtilinimas greičiau būtų ją padaręs mažiau prieinamą. Ogi visuomeninė poezija nori visus pasiekti.

Todėl visuomeniniai poetai ir lieka labiau šūkių negu minties poetai, savo įtakos platumą apmokėdami mažesniu savo kūrybos gilumu" p.

Kuo tad skiriasi tremties poezijos idėjingumas nuo Maironio ir jo kartos poetų idėjingumo? Nes tremties poetai, palikę tėvynę, anaiptol negrįžo Maironio būklėn. Yra visiškai kas kita gyventi pavergtoje tėvynėje ir gyventi už tėvynės sienų, nebeturint vilties į ją - net ir pavergtą - grįžti.

vida divina numesti svorio netikėto svorio metimo priežastis

Maironio padėtis nebuvo mūsų padėtis. Todėl ir mūsų santykis su tėvyne nėra jo vida divina numesti svorio. Netekti poetui tėvynės nėra tas pat, kas tėvynei netekti politinės vida divina numesti svorio. Teisingai šį skirtumą nusako J. O ji pasako daugiau todėl, kad tėvynės netekimas atskleidžia žmogui jo praeinamybę bei laikinybę visu akivaizdumu: buvoti svetur reiškia buvoti užeigoje - ire albergando, kaip tai nusakė savą būvį šv. Pranciškus Asyžietis.

Greičiau šios poezijos centre stovi metafizinė žmogaus likimo problema" p.

Tai, kas čia J. Girniaus pasakyta apie mūsosios tremtiniškosios poezijos pradžią metais, tinka visam ilgokam jos keliui - ligi pat šios dienos.

Leistis minties gilumon sava išraiška, klausti žmogaus buvojimo prasmės savu turiniu buvo ir liko šios poezijos savybės. Tiesa, ne vienas poetas papildė savo kūrybą ir gryna patriotika.

Svarbi informacija